China Snapshots #3

Dug up some more pics…

Suzhou shop owner, December 1990 Photo: E.R.
Chinese tourists at Zhou Enlai museum, Huai’an, Jiangsu province, December 1990
photo: E.R.
Kunming, Yunnan province, February 1991 Photo: E.R.
Shanghai, June 1994 Photo: E.R.
Shanghai, umbrella restorer, June 1994 Photo: E.R.
Shanghai, June 1994 Photo: E.R.