China Kiek’n #6

Bouwvakker Shanghai Juni 1994, Foto: E.R.
Oude man, Hutong in Beijing, Zomer 1991 foto: E.R.
Shanghai, Juni 1994 foto: E.R.
Shanghai Juli 2004 Foto: E.R.
Shanghai June 2004, Foto: E.R.
Foto Shanghai Juni 2004 Foto: E.R.